Kryteria, jakie musi spełniać Uczestnik lotów swobodnych w tunelu aerodynamicznym Mistrzów Imprez:

 1. Osoba wyrażająca chęć latania w tunelu pionowym (dalej: „Uczestnik”) nie może mieć żadnych przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych do przebywania w strefie podwyższonego hałasu i musi być całkowicie sprawna fizycznie.
 2. Przed rozpoczęciem szkolenia każdy Uczestnik musi podpisać stosowny dokument potwierdzający zapoznanie się z Regulaminem Lotów (dalej: „Regulamin”) oraz oświadczenie o aktualnym samopoczuciu i stanie zdrowia. W razie niedostosowania się do zaleceń Regulaminu oraz w przypadku zatajenia schorzeń lub dolegliwości, osoba taka nie będzie rościć żadnych pretensji do Organizatora w przypadku ewentualnej kontuzji.
 3. Pionowy tunel aerodynamiczny wytwarza pionowy słup powietrza „podtrzymujący” Uczestnika podczas swobodnego spadania. Ukierunkowany wiatr  może osiągnąć prędkość przekraczającą 200 km/h.  Uczestnik musi się utrzymać w pozycji poziomej w lekkim wygięciu kręgosłupa z rozłożonymi rękoma i nogami. Jest to pozycja wymuszona, w związku z czym stawy ramion, szyja oraz kręgi lędźwiowe są mocno obciążone.
 4. Przeciwwskazaniem do odbycia lotów są następujące choroby: wszelkie choroby, przy których uprawianie jakiegokolwiek sportu jest zabronione, choroby serca i płuc, cukrzyca, epilepsja, astma, choroby o podłożu neurologicznym, choroby zakaźne, hemofilia, choroby przewlekłe układu ruchu (kręgosłupa, stawów), operacja chirurgiczna odbyta w okresie krótszym niż 3 miesiące temu, ciąża.

W razie wątpliwości, zalecamy skontaktować się z lekarzem prowadzącym i uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportów ekstremalnych, takich jak np. skoki spadochronowe.

 1. Do latania nie zostaną dopuszczone osoby w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji uznawanych powszechnie za niedozwolone i wpływające na sprawność psychomotoryczną.
 2. Kandydat do latania musi być pełnoletni (osoba młodociana – wiek minimalny 15 lat – zostanie wpuszczona do tunelu tylko po podpisaniu odpowiedniego dokumentu przez rodzica lub opiekuna prawnego), wzrost kandydata musi mieścić się w przedziale 150–195 cm a jego waga nie może przekraczać 100 kg.
 3. Po zgłoszeniu się do obsługi tunelu chętni do latania zostaną obowiązkowo ubrani w specjalny kombinezonkask „fullface” z blokowanym wizjerem oraz ochronniki słuchu, zabezpieczające latającego przed działaniem ciśnienia dynamicznego (naporu wiatru) na organizm oraz skutkami uderzeń o wnętrze konstrukcji tuby do lotów i hałasu.
 4. Wszelkie przedmioty drobne (biżuterię, zegarki, monety, zapalniczki i inne luźne przedmioty), które mogą wypaść podczas lotu, należy pozostawić w szatni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 5. Osoba przebrana w strój do lotów przechodzi krótkie szkolenie dotyczące zachowania się w czasie latania, które dotyczy współpracy z instruktorem, przyjmowania właściwych pozycji w czasie lotu, sposobów sterowania ruchami ciała. Szkolenie obejmuje również zasady komunikowania się z instruktorem w obszarze podwyższonego hałasu (gdzie rozmowa jest niemożliwa – gestykulacja).
 6. Kandydat, po ubraniu się w strój do lotów, udaje się na pomost górny tunelu, gdzie czeka na swoją kolej, może tu obserwować innych uczestników latania. Przemieszczanie się po symulatorze odbywa się wyłącznie za pozwoleniem instruktorów i operatora urządzenia.
 7. Po wezwaniu przez instruktora, kandydat wchodzi do strefy latania, gdzie ściśle wykonuje jego polecenia (jedna sesja latania trwa od 1,5 do 3 minut i może zostać skrócona przez instruktora, jeżeli stwierdzi on nadmierne zmęczenie uczestnika latania lub zauważy inne przeciwwskazania do kontynuowania sesji).
 8. Instruktor zastrzega sobie prawo niedopuszczenia klienta do lotów bez podania przyczyny. W przypadku nie dostosowania się do zaleceń Regulaminu organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego niekorzystne dla uczestnika następstwa. Kwestie sporne dotyczące dopuszczenia osoby do lotu rozstrzyga instruktor prowadzący, jego decyzja nie podlega odwołaniu.
 9. Wszelkie niedyspozycje, złe samopoczucie czy obawy latający natychmiast zgłasza instruktorowi, latanie może zostać przerwane i po ustaniu zagrożenia lub początkowego niepokoju – kontynuowane.
 10. Latanie może być przerwane w dowolnym momencie sesji na wniosek latającego.
 11. Po zakończeniu latania kandydat udaje się do pomieszczenia / szatni gdzie zwraca kombinezon, kask itp.
 12. Po odbytym locie uczestnik ma obowiązek potwierdzić podpisem brak nabycia jakichkolwiek kontuzji podczas lotu w symulatorze.Na stronie używamy plików cookies

Proszę potwierdź, że akceptujesz naszą Politykę Prywatności. Polityka Prywatności